ما متعهد به حفاظت از محیط زیست و خدمت به جامعه هستیم و مدیریت زیست محیطی را در کل فرایندهای تجاری خود ادغام کردیم و در هر مرحله از فرآیند، از خرید مواد اولیه تا توسعه کیفیت و  بازاریابی و توزیع، هدف ما به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی بر سطح آب، هوا، زمین و صدا ست. علاوه براین ما در کاهش استفاده از منابع طبیعی سرمایه گذاری کردیم و سخت تلاش می کنیم تا سهم بیشتری از استفاده مجدد و بازیافت را در تمام فرآیندهای تجاری خود ارتقاء دهیم.

محیط زیست