به صورت کامل از الیاف بازیافتی ساخته شده‌ است و با توجه به کیفیت این نوع کاغذ، قابلیت استفاده در هر دو وضعیت لایه رویی و لایه زیرین را دارد.

به صورت کامل از الیاف بازیافتی ساخته شده‌ است که پس از گذر از غلتک گروگیت در ماشین ورق سازی به صورت کنگره ای در می آید و به عنوان لایه میانی ورق کارتن مورد استفاده قرار می گیرد.