هدف واحد تولیدی صنعتی کاغذ صلصال این است که محصول کاغذ و مقوا را تولید کند تا نیازهای مشتریان  را برآورده سازد و در عین حال عملکردی پایدار و سودآور داشته باشد. تمرکز ما برای کیفیت فراتر از تولید است که شامل مشتری مداری، تلاش برای فروش، فرآیند تحویل و کیفیت خدمات می باشد.

تمامی این عملیات از یک دستوراعمل پیروی می کند که شامل موارد زیر می باشد:

 

  • استفاده بهینه از تکنولوژی و تجهیزات در فرآیند تولید که مورد تایید مشتریان باشد.
  • درک نیاز مشتریان به طور مستمر که باعث بهبود عملکردشان می شود.
  • تعریف شاخص ها و اهداف کنترل کیفیت و حصول اطمینان از رضایت مشتری و حتی فراتر از آن.