واحد كنترل كيفي در راستاي ارائه محصولات با كيفيت و با هدف جلب رضايتمندي مشتريان آزمايشات متعددي برروي مواد اوليه ، خمير كاغذ و محصول نهايي در هر قسمت از خطوط توليد كاغذ ، سينگل فيس و ورق كارتن، انجام مي دهد كه مهمترين آنها عبارتند از:

v   كنترل كيفي مواد ورودي:

1-     تعيين خلوص . حلاليت  و جذب رنگ مورد استفاده در توليد.

2-     آزمايشات كنترل كيفي نشاسته مورد استفاده در توليد كاغذ و چسب از قبيل :

تعيين حلاليت، ميزان ash ، ويسكوزيته، تعيين ژل پوينت و ..

3-     كنترل و كيفي و غربال آخال ورودي

4-     كنترل آب ورودي و برگشتي

5-     تست وكنترل تمام پارامتر هاي مورد آزمايش براي تعيين كيفيت موردنظر ديگر مواد مورد استفاده در توليد

 

v   كنترل كيفي خمير كاغذ:

1-    اندازه گيري pH  :

اندازه گيري ميزان اسيدي  خمير كاغذ توسط pH متر دجيتالي براي بهبود فرايند توليد

2-     تعيين درجه رواني freeness :

اين آزمون براي آگاه شدن از وضعيت پالايش مورد نظر خمير انجام مي گيرد به منظوررسيدن به فرم مناسب كاغذ توليدي و بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي مي باشد.

3-    كنترل غلظت، ash  و fine خمير

 

v   كنترل كيفيت كاغذ توليد شده و خريداري شده از ساير كارخانه ها:

1-    اندازه گيري گرماژ (وزن پايه):

كنترل گرماژ كاغذ مطابق با خواست مشتري و بر اساس استاندارد T410om-88

2-    اندازه گيزي رطوبت كاغذ:

ميزان رطوبت موجود در كاغذ توليدي كه نقش مهمي در وزن كل محصول و مقاومت محصول توليدي دارد بر اساس استاندارد T402 SP-08 انجام مي گيرد.

3-    تعيين جذب آب (cobb):

ميزان جذب آب كاغذ با استفاده از دستگاه مورد نظر و مطابق با استاندارد T441om-09

4-    تعيين مقاوت كاغذ نسبت به تركيدگي:

اندازه گيري مقاوت كاغذ نسبت به نيروي وارد بر سطح كاغذ (kg/cm2) مطابق با استاندارد T403om-10 كه شاخص مهم و تعيين كننده اي در مقاومت جعبه هاي و كارتن هاي توليدي مي باشد.

5-    كنترل مقاوت كاغذ نسبت به كشيدگي (Tensile):

ميزان مقاومت كاغذ نسبت به كشيدگي در جهت طولي و عرضي كاغذ مطابق با استاندارد T404cm-92 كه داراي اهميت زيادي در جهت سنجش كيفيت و سرعت باز شدن رول كاغذ در حين مصرف مي باشد.

لازم به ذكر است در عين حال اين واحد از طريق تعامل مستمر با واحد بازرگاني در جهت فرآیند شناخت ، تشخیص مساله و طراحی و پیاده سازی راهکارها ، همواره در جهت بهبود كيفيت و جلب رضايت مشتري تلاش داشته است.